Kraft - 100% ren vannkraft fra Selbu, garantert!

All elektrisitet vi leverer blir dekket med produksjon av vannkraft uten radioaktivt avfall og utslipp av CO2.

Kraftpris

Er det du betaler for den elektriske krafta du forbruker. Prisen på denne er markedsbasert og det er fri konkurranse mellom mange leverandører. Noen kunder har fast avtale på strømprisen og vil bli avregnet etter denne i hele avtaleperioden.

NB! Nytt fra 01.01.2012 var at alle strømleverandører pålegges å levere en andel strøm fra det "grønne" elsertifikatmarkedet til alle sine kunder. For 2012 startet andelen på 3 %. Denne kostnaden kommer i tillegg til den "vanlige " strømprisen. Prisen på elsertifikat er ca. 19 øre og gir i 2015 et tillegg i strømpris på 2,13 øre/KWh for kunden.  
For 2016 er kravet 11,9 % strøm fra elsertifikat og det beregner vi vil utgjøre ca. 3,0 øre/KWh tillegg i strømpris for kunde.
Andelen av kraft fra sertifikatmarkedet øker hvert år fram til 2020 og skal da være på 19,7 %. Deretter trappes det ned og avsluttes i 2035.

Alle kraftleverandører er pålagt å levere en slik andel strøm til alle sine kunder.

Nettleie

Det du må betale for å få overført kraft fra produksjonsstedet til det stedet du forbruker energien.

Alle kunder som bor i Selbu må betale nettleie til Selbu Energiverk AS.

Dette gjelder også om de kjøper kraft fra en annen leverandør.


Nyttige lenker

Elklagenemda

Konkurransetilsynet, kraftprisoversikt
Standard kraftleveringsavtale (Pdf)

NVE "Elsertifikater"  
Lovdata - Elsertifikatplikt
 
Personvern og bruk av info

Aksjon boligbrann 2013
Røykvarsler i hjemmet

Avgifter til staten

For 2016 er forbruksavgiften (el.avgiften) til staten for de fleste kunder 16,0 øre/kWh + mva. Unntaket er prosessindustri der avgiften er 0,45 øre/kWh + mva. De som tilhører forbruksgrupper som kan ha krav på redusert avgift må selv holde seg oppdatert og informere oss  slik at rett avgift blir belastet. Netteier har nødvendigvis ikke de rette opplysninger om bedriften og driften kan endre seg over tid.
For 2015 var forbruksavgiften 14,15 øre/KWh + mva.

På vegne av staten kreves også 25 % merverdiavgift på alle nettopriser, også forbruksavgiften. Nettselskapene har ansvaret for å kreve inn forbruksavgiften i likhet med ENOVA-avgiften.

ENOVA-avgiften til Energifondet er 1,0 øre/kWh + mva. Fram til 31.12.2012 likt for alle.
Fra 2013 endres dette slik at husholdning og fritidshus (privat) belastes med 1 øre/KWh + mva. (som før)
Alt annet forbruk skal ha en fast avgift pr. år på kr.  800,- pr. anlegg + mva. Den er altså uavhengig av forbruk.

Alle disse avgiftene innkreves via nettleien. (av netteier)