Om Selbu Energiverk


Styret i Selbu Energiverk

Styret i Selbu Energiverk (SEV) består av 7 personer. Fem er valgt av eier og to fra ansatte. 1. varamedlem møter fast i styremøtene.

Styret består nå av følgende personer:

Jon Bakken
Styreleder
2015 - 2017

Ole Halvard Bondahl
Nestleder
2014 - 2016

Turid B. Græsli    
Medlem
2015 - 2017

Tanja Fuglem
Medlem
2014 - 2016

Ole Einar Aashaug
Medlem
2015 - 2017

Kari Kjeldstad (ansatt)
Medlem
2015 - 2017

Rune Langseth (ansatt)
Medlem
2015 - 2017

Kolbjørn Uthus
1. varamedlem 
2015 - 2016Kraftstasjonene våre


Slind Kraftverk  
Tlf: 73 81 92 00 


Julskaret Kraftverk  
Tlf: 73 81 91 24 


Rensjø Kraftverk  
Tlf: 73 81 75 98Godkjent som lærebedrift

SEV er godkjent som lærebedrift innen fagområdene energimontør og energioperatør.

SEV har som policy å ha minst en lærling til en hver tid. Arbeidsforholdet mellom lærling og SEV bekreftes med arbeidsavtale og lærekontrakt. Avlønning i henhold til tariffavtale. 

SEV tilbyr praktisk opplæring innen fagområdene så langt som vi kan, men samarbeider også med naboselskaper hvis vi ikke kan tilby all opplæring i henhold til læreplan, eller vi på den måten kan få bedre opplæring enn bare hos SEV. 

Vi samarbeider med SEOS (Stiftelsen El-Fagenes Opplæringskontor Sør-Trøndelag) om den teoretiske opplæring og oppfølging av lærlingene i læretiden.

Nøkkelinfo om bedriften

100% eid av Selbu Kommune
Selbu Energiverk AS (SEV) er et såkalt vertikalintegrert e-verk, der primærvirksomheten er produksjon og distribusjon av kraft. Selskapet er 100% eid av Selbu Kommune. SEV har konsesjon for å distribuere kraft i Selbu Kommune, og produksjonsområdet er begrenset til Slindvassdraget i Selbu. Riktignok har andre vassdrag vært vurdert, men uten at det har resultert i ny kraftproduksjon. 

Nøkkeltall om SEV
SEV er i dag en bedrift som sysselsetter ca 18 personer. Årsproduksjonen er på ca. 122 GWh, og omtrent det halve av dette omsettes lokalt. Produksjonen foregår i 3 kraftverk. SEV foretok en betydelig investering i 1985, da Slind kraftverk ble bygget. SEV har hatt og har fortsatt en sunn økonomi. Med en betydelig kraftproduksjon i forhold til størrelsen og med økte priser på strøm leverer selskapet gode resultater. Med den utviklingen en ser for produksjon av fornybar kraft er det god grunn til å anta at dette vil fortsette i fremtiden. For ytterligere betraktninger vises til årsberetningen.

Områdekonsesjon og nett
SEV har områdekonsesjon for Selbu kommune og driver et 215 km høyspentnett (22 kV), 334 km lavspentnett og 202 nettstasjoner.
SEV driver i tillegg et regionalnett på 12 km (132 kV) hvor Gjelbakken transformatorstasjon og Slind kraftverk er tilkoblet.

Verdigrunnlaget

Servicevennlig
Vi er til for våre kunder, og vi oppfatter oss selv som en servicebedrift. Vi gjør vårt beste for at kundene får de tjenestene vi har lovet, og svarer på henvendelser med faglig innsikt og smil rundt munnen. Vi behandler våre medarbeidere med respekt og vennlighet.

Energigivende
Vi omformer lokale og fornybare energiressurser til nyttig energi, og distribuerer energi til alle i Selbu. Vi gir energi til bygda, i form av elektrisitet, arbeidsplasser og økonomisk overskudd. Vi arbeider for at SEV skal være en givende arbeidsplass, der våre medarbeidere skal ha mulighet for å utvikle sine faglige og menneskelige ressurser.

Verdiskapende
Vi skaper verdier i og for Selbu. Vi prioriterer arbeidsoppgaver som er verdiskapende for selskapet, og arbeider for å redusere ressursbruk knyttet til tungvinte løsninger og unødvendig byråkrati. Vi jobber smart og effektivt, for hele tiden å øke ”virkningsgraden” i selskapet.

Virksomhetsidé

Vi skal utnytte det fortrinn som produksjon av miljøvennlig el.energi gir, og leverer produkter av god kvalitet til konkurransedyktige priser.

Vi skal drive vårt distribusjonsnett effektivt og med god leveringssikkerhet og kvalitet på nettjenestene.

Vi skal ha godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere som skaper et positivt arbeidsmiljø, og som i sitt daglige virke yter god service og profilerer bedriften på en fordelaktig måte.Lokal energiutredning

Energiutredning 2007 - Les mer her.

Energiutredning 2010 - Les mer her.

Møtereferat fra energiutredningen
i 2010 - Les mer her.

Historie

Historisk sett var SEV tidlig ute med planer om kraftproduksjon. Allerede i 1910 var planene godt i gang, men å skaffe finansiering var vanskelig, delvis på grunn av at det offentlige enda ikke anså kraftproduksjon som sin oppgave.

Tingene ordnet seg etter hvert, og Selbu ble kraftprodusent 17.mai i 1923!

Siden den gang har utviklingen i Selbu noenlunde gått i takt med resten av landets kommuner, så også når det gjelder kraftbehov.

Dette har lagt grunnlaget for e-verkets virksomhet, som på tross av mange tunge år økonomisk sett, likevel har tatt de nødvendige skritt for å holde tritt med forbrukernes stadig større krav.